Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 17:50

3ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 30 Οκτωβρίου 2019

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών

Αίθουσα Αμφιθεάτρου

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 3ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο διοργανώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019, στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Φέτος το συνέδιο, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του ''Η Αξιολόγηση ως Εργαλείο Διακυβέρνησης'', είχε ως στόχο την προώθηση του δημόσιου διαλόγου, για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αναδειχθεί η αξιολόγηση ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησης και της λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μία χρονική περίοδο όπου σε εθνικό επίπεδο, το σχετικό ενδιαφέρον της κοινότητας της αξιολόγησης επικεντρώνεται σε εξελίξεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών.

Βασική θέση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης είναι ότι οι δημόσιες πολιτικές που βασίζονται σε αντικειμενικά ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στις εθνικές προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη. Η αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της χώρας μας, θα αποτελούσε πρόσθετη διασφάλιση στους φορολογούμενους πολίτες για την εφαρμογή διαδικασιών λογοδοσίας σε ότι αφορά τη χρήση τους, θα κινητοποιούσε τη δημιουργία γνώσης επί των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους.

Ωστόσο, δεν αποτελεί πάντα ουσιώδες κομμάτι του σχεδιασμού πολιτικών και της διακυβέρνησης, έχει αποκτήσει αρνητική σημασία στην κοινή γνώμη, ενώ οι θεσμικές διευθετήσεις για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων στην εκτελεστική και στην νομοθετική εξουσία είναι περιορισμένες.

Σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα αξιολόγησης, η λειτουργία αυτή συνιστά ουσιώδες κομμάτι του κύκλου ζωής των δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, διεξάγεται με αξιόπιστο και συστηματικό τρόπο μεθοδολογικά και τα αποτελέσματά της αξιοποιούνται από πολιτικούς και υπευθύνους λήψης αποφάσεων και είναι δημόσια διαθέσιμα στους πολίτες. Η επιτυχής ανάπτυξη της στρατηγικής αξιολόγησης προϋποθέτει τόσο αλλαγές σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης, ανάπτυξη συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων στην αξιολόγηση, παράλληλα με επαρκή οριζόντια ενσωμάτωση της λειτουργίας αυτής, σε ρυθμίσεις που αφορούν στα δημόσια οικονομικά και στον εθνικό προγραμματισμό πολιτικών.

Ομιλητές και προσκεκλημένοι στο συνέδριο ήταν ανώτατα στελέχη της κεντρικής διοίκησης, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι μονάδων αξιολόγησης, υπουργείων, περιφερειών και τοπικής αυτοδιοίκησης, έλληνες αξιολογητές, ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η ανακοίνωση των βραβείων της ΕΕΑ για το 2019 στις κατηγορίες:

  • Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης
  • Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαρθρώθηκε σε τρεις ενότητες:

1. Η αξιολόγηση ως εργαλείο διακυβέρνησης: οι προοπτικές μεταρρυθμίσεων
2. H εμπειρία από υφιστάμενες πρακτικές, μηχανισμούς και μελέτες αξιολόγησης
3. Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ-Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ-Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ-ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ