Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση διαδικτυακής συζήτησης με αντικείμενο την αξιολόγηση και τόνωση των δεσμεύσεων για την υποστήριξη της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020 

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης, ήταν να συζητηθούν σε βάθος θέματα σχετικά με το ρόλο που μπορεί να έχει η αξιολόγηση στην ανάδειξη της προόδου υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησής τους προς τον χρονικό ορίζοντα του 2030. Αναμένεται επίσης να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και την προώθηση δεσμεύσεων εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων μερών, για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΣΒΑ, ως βασική προϋπόθεση της επιτυχούς υλοποίησης των επιλεγμένων ανά χώρα στόχων, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε εθνικές πολιτικές.


Η ΕΕΑ, πιστή στις αρχές της να προωθεί και να δίνει βήμα στις εξελίξεις που συμβάλλουν σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου της αξιολόγησης στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (EES) και του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας για την Αξιολόγηση (IOCE), συμμετείχε στη διοργάνωση της εκδήλωσης, κατά την οποία η Γεν. Γραμματέας της ΕΕΑ, κα. Τίνα Ορφανίδου, ήταν εκ των συντονιστών των επιμέρους ομάδων συζήτησης.