Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη της ΕΕΑ διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν:

α) φυσικά πρόσωπα ενήλικα και ικανά να ασκούν τα αστικά και πολιτικά τους δικαιώματα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας, που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Ελλάδα και ασκούν ως δραστηριότητα αυτήν του αξιολογητή,

β) νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα ή την κύρια δραστηριότητά τους ή υποκαταστήματα ή αδελφές εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της αξιολόγησης.

Ως επίτιμα μέλη της ΕΕΑ ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην πραγμάτωση των σκοπών της ΕΕΑ. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσιες συνδρομές, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις διάφορες διαδικασίες της ΕΕΑ, δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα Όργανα της ΕΕΑ και έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις διαδικασίες, στις οποίες καλούνται και παρευρίσκονται.

Με απόφαση της ΓΣ μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου ή Αντιπροέδρου, σε τακτικά ή άλλα μέλη της ΕΕΑ, σε αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς τους στην ΕΕΑ.

Ως αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα τα οποία διαμένουν εκτός Ελλάδας και επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕΑ. Τα εν λόγω μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις διάφορες διαδικασίες της ΕΕΑ, δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα Όργανα της ΕΕΑ και έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις διαδικασίες, στις οποίες καλούνται και παρευρίσκονται. Στα αντεπιστέλλοντα μέλη, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μετά από πρόταση του ΔΣ, να ανατίθεται η εκπροσώπηση της ΕΕΑ στον τόπο διαμονής τους.

Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, αφού υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ σχετική αίτηση

Αφού η αίτηση εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ, τα μέλη εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο μελών, λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό, συμφώνως με την ημερομηνία εγγραφής τους.

Τα μέλη θα λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικό «Επιθεώρηση ΕΕΑ» και θα δικαιούνται ένα δωρεάν σεμινάριο επιλογής τους κατ' έτος. Επίσης, θα μπορούν να λαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις σε όλα τα σεμινάρια και εκδηλώσεις της ΕΕΑ. Οι εκπτώσεις αυτές θα ανακοινώνονται για κάθε σεμινάριο/εκδήλωση ξεχωριστά και διαφέρουν κατά περίπτωση.