Δίκτυα

 

Network of Evaluation Societies in Europe (NESE)

Το Δίκτυο Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης (Network of Evaluation Societies in Europe - NESE) είναι ένα δίκτυο που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εταιρειών αξιολόγησης και δικτύων στην Ευρώπη και προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και την εδραίωση κουλτούρας αξιολόγησης. Το Δίκτυο ειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (European Evaluation Society - ΕΕΑ). Τα μέλη του Δικτύου NESE συνεργάζονται για την ανάπτυξη αμοιβαίας γνώσης, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την προώθηση του επαγγέλματος του αξιολογητή στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, οι Εθνικές Εταιρείες Αξιολόγησης πραγματοποιούν ετήσιες συναντήσεις, διεξάγουν τακτικές έρευνες παρακολούθησης και συζητούν διάφορες περιπτώσεις καλών πρακτικών. Η Ετήσια Διάσκεψη της NESE αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία των μελών του Δικτύου που αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και ημερομηνιών για τη διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων των Εθνικών Εταιρειών Αξιολόγησης.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) είναι ενεργό μέλος του Δικτύου NESE από τις 30 Οκτωβρίου 2014.  Κατά την περίοδο 2018-2021 ήταν μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου του NESE, με εκπρόσωπο την κα Τίνα Ορφανίδου. Σε συνέχεια των εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλευτικού Οργάνου του NESE, στις 20 Μαΐου 2021, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης ανέλαβε την Προεδρία του Δικτύου για την επόμενη διετία με εκπρόσωπο την Καθ. Βίβιαν Μπουφούνου.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης (EES)

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης (European Evaluation Society - EES) επιδιώκει να προωθήσει τη γνώση για την αξιολόγηση και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση καλών πρακτικών ενισχύοντας την αριστεία, την ανεξαρτησία, και τα δίκτυα εταιρειών αξιολόγησης. Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης στοχεύουν στην υποστήριξη της βελτίωσης του περιβάλλοντος της αξιολόγησης, και στην ενίσχυση των μεθόδων αξιολόγησης και της έρευνας.

 

 

International Organisation for Cooperation in Evaluation (IOCE) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Συνεργασίας στην Αξιολόγηση (International Organisation for Cooperation in Evaluation - IOCE) είναι μια διεθνής σύμπραξη εθνικών, περιφερειακών και υπερεθνικών εθελοντικών συνδέσμων για την επαγγελματική αξιολόγηση (Voluntary Organizations for Professional Evaluation - VOPEs). Ηγέτης των εξελίξεων στην αξιολόγηση παγκοσμίως, εστιάζει στην τόνωση της ζήτησης για αξιολογήσεις, και στην ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και της χρηστής διακυβέρνησης των συνδέσμων και εταιρειών αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, προωθεί και υπερασπίζεται την αξία και τη συμβολή της αξιολόγησης προς όφελος των κοινωνιών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών στην παγκόσμια κοινότητα των αξιολογητών.

The International Evaluation Partnership Initiative (EvalPartners)

Ο Διεθνής Οργανισμός Συνεργασίας στην Αξιολόγηση (EvalPartners) είναι ένα δίκτυο που ιδρύθηκε με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να επηρεάζουν τους διαμορφωτές πολιτικής, την κοινή γνώμη και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων πολιτικών, χωρίς αποκλεισμούς και στηριζόμενες στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχει ενεργά στις εθνικές διαδικασίες αξιολόγησης με στρατηγικό και ουσιαστικό τρόπο, αποβλέποντας στη βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών αξιολόγησης. 

 

 

Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία
για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP Forum)

Η παγκόσμια πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία, με την υποβολή του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012. Θεμέλιο της συμμετοχής της Ελλάδας στην OGP αποτελεί η συνεχής διαβούλευση με πολίτες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση, διαμορφώνεται έναν συνεργατικό πλαίσιο που όχι μόνο επιτρέπει αλλά και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από το σχεδιασμό της σχετικής πολιτικής και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων έως την εφαρμογή και την αποτίμηση των επιμέρους δράσεωνσε όλους τους τομείς.

Για την εξασφάλιση αυτών των αρχών συγκροτείται Διαρκής Επιτροπή με αντικείμενο τη συνεργασία σε δράσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP. Η επιτροπή στελεχώνεται από εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητων αρχών, ινστιτούτων κομμάτων, εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιστημονικών και άλλων ενώσεων και από ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Από τις 11 Ιανουαρίου 2015, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης συμμετέχει ενεργά στην Διαρκή Επιτροπή Συνεργασίας για τη Συμμετοχή στην Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.