Δίκτυα

Network of European Evaluation Societies (NESE)


Το Δίκτυο NESE αποσκοπεί να διασφαλίσει τη συνεργασία των Εταιρειών Αξιολόγησης στην Ευρώπη. Το NESE δημιουργήθηκε το 2008. Το έργο και οι δραστηριότητες του Δικτύου συντονίζονται από κοινού από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (EES) και μια Εθνική Εταιρεία Αξιολόγησης σε ετήσια βάση εκ περιτροπής. Οι Εθνικές Εταιρείες Αξιολόγησης του Δικτύου NESE συνεργάζονται για την ανάπτυξη αμοιβαίας γνώσης, την αξιοποίηση καλών πρακτικών και την προώθηση του επαγγέλματος του αξιολογητή στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα, οι Εθνικές Εταιρείες Αξιολόγησης πραγματοποιούν ετήσιες συναντήσεις, διεξάγουν τακτικές έρευνες παρακολούθησης και συζητούν διάφορες περιπτώσεις καλών πρακτικών. Η Ετήσια Διάσκεψη της NESE αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία των μελών του Δικτύου που αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και ημερομηνιών για τη διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων των Εθνικών Εταιρειών Αξιολόγησης. Από τις 30 Οκτωβρίου 2014, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) συγκαταλέγεται στα μέλη του Δικτύου NESE και από το 2018 είναι μέλος του ΔΣ, στο οποίο εκπροσωπείται από τη Γεν. Γραμματέα της ΕΕΑ, κα Τίνα Ορφανίδου.
Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία
για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP Forum)


Η παγκόσμια πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία, με την υποβολή του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012. Θεμέλιο της συμμετοχής της χώρας μας στην OGP αποτελεί η συνεχής διαβούλευση με πολίτες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση, διαμορφώνεται έναν συνεργατικό πλαίσιο που όχι μόνο επιτρέπει αλλά και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από το σχεδιασμό της σχετικής πολιτικής και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων έως την εφαρμογή και την αποτίμηση των επιμέρους δράσεωνσε όλους τους τομείς.

Για την εξασφάλιση αυτών των αρχών συγκροτείται Διαρκής Επιτροπή με αντικείμενο τη συνεργασία σε δράσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP. Η επιτροπή θα στελεχωθεί από εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητων αρχών,ινστιτούτων κομμάτων, εκπαιδευτικών κι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιστημονικών και άλλων ενώσεων και από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Από τις 11 Ιανουαρίου 2015, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης συμμετέχει ενεργά στην Διαρκή Επιτροπή Συνεργασίας για τη Συμμετοχή στην Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.