Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης


Βασικός σκοπός της ΕΕΑ είναι η εφαρμογή, προσαρμογή και διάδοση μεθόδων, τεχνικών, τεχνολογιών και εφαρμογών της αξιολόγησης στη Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα μας είναι να εδραιωθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Ειδικότερα, η ΕΕΑ επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων και μεθόδων αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, να υποστηρίξει δράσεις αξιολόγησης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να διαδώσει πληροφορίες και μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση και να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων – αξιολογητών. Η ΕΕΑ αποβλέπει, επίσης, να προωθήσει την κεφαλαιοποίηση της γνώσης που αποκτάται ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων και να συμβάλει στην αναγνώριση των ειδικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολογήσεων.

Κύρια επιδίωξη της ΕΕΑ είναι η προώθηση της ποιότητας των αξιολογήσεων, προκειμένου να καταστούν σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των αναπτυξιακών έργων. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη, διαμόρφωση ή προσαρμογή σχετικών προδιαγραφών, προτύπων και κανονισμών σχετικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης. Επιπλέον, η ΕΕΑ αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των μεθοδολογιών, των τεχνικών και των πρακτικών αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, η ΕΕΑ ενθαρρύνει τη δημόσια συμμετοχή, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την ανάδειξη καλών πρακτικών για τις μεθόδους, τις τεχνικές και τις εφαρμογές αξιολόγησης μέσω της ιστοσελίδας της, του ετήσιου συνεδρίου της, των θεματικών σεμιναρίων και του περιοδικού «Επιθεώρηση ΕΕΑ».

Πρωταρχικό μέλημα της ΕΕΑ είναι τόσο η προώθηση δράσεων αξιολόγησης από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούν, όσο και η ευρεία δημοσιοποίηση των μελετών και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων με σκοπό τη βελτίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και πολιτικών. Προς τούτο, η ΕΕΑ συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση, διεξάγει έρευνες και μελέτες, διατηρεί επαφές με ενώσεις αξιολογητών άλλων κρατών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης (European Evaluation Society), συνεργάζεται με παρεμφερείς οργανώσεις και συλλόγους και διοργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια που προάγουν το αντικείμενο της αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, η ΕΕΑ προάγει την ποιότητα και την αναγκαιότητα των αξιολογήσεων με την υιοθέτηση αξιόπιστων μεθόδων και κοινώς αποδεκτών προδιαγραφών, που συνιστούν καθοριστικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των δημόσιων πολιτικών. Μέσα από τις συνεργασίες της με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, η ΕΕΑ επιδιώκει να συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην παροχή κοινωνικής και οικονομικής αναπτυξιακής βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Συνολικά, το διακύβευμα για την ΕΕΑ είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινότητας για την Αξιολόγηση που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ποικίλες και αλληλοεξαρτώμενες προκλήσεις των αναπτυξιακών προοπτικών, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και των δυσλειτουργιών διακυβέρνησης.