Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019 21:20

2ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 2 Οκτωβρίου 2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη

Η διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων, απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μελέτης και προετοιμασίας των μέτρων πολιτικής, καθώς και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση αποτελεί διεθνώς, βασική επιστημονική μέθοδο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας πολιτικής, αναδεικνύοντας με επιστημονική πληρότητα, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της και ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων μέσω της συστηματικής και αντικειμενικής αποτίμησης του βαθμού επίτευξης των στόχων.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) προσπαθεί, από την ίδρυσή της τον Σεπτέμβριο του 2014,  να συμβάλλει με τις δράσεις της στην προώθηση της αξιολόγησης στην Ελλάδα, ως εργαλείο ανάπτυξης και στοχοθέτησης των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, ακαδημαϊκούς και αξιολογητές, οι οποίοι εργάστηκαν για την εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων για την διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης (ΕΣΑ) στην Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και άλλων χωρών, στόχος της ΕΕΑ είναι να στηρίξει τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής, μέσω της οποίας να  συντονίζονται οι πρακτικές αξιολόγησης σε υπουργεία και δημόσιους φορείς και οργανώνονται συστηματικά το σχετικό υλικό, οι κατευθύνσεις, τα συστήματα και οι πρακτικές.

Στόχος του 2ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΑ ήταν να δώσει βήμα στο διάλογο για τη συμβολή της αξιολόγησης στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες και τις κοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης, μέσω των παρακάτω ερωτημάτων:

  • Γιατί η αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό σκέλος της διακυβέρνησης και διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών;
  • Πώς μπορούν να τυποποιηθούν οι διαδικασίες εκπόνησης μελετών αξιολόγησης και χρήσης των αποτελεσμάτων τους;
  • Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει χρήση των διδαγμάτων της αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιπτώσεων, βάσει των εθνικών προτεραιοτήτων;
  • Πώς μπορεί να εδραιωθεί μία κουλτούρα εφαρμογής της αξιολόγησης στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιλογών μέτρων πολιτικής (evidence based public policy making);

Το συνέδριο απευθυνόταν σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και ευρύτερα, σε όσους ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των διαδικασιών χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη.  Ως ομιλητές συμμετείχαν  διακεκριμένοι εκπρόσωποι της κοινότητας των αξιολογητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι μονάδων αξιολόγησης ελληνικών υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές καθώς και φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαρθρώθηκε σε τρεις ενότητες:

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ (INSTITUTIONALIZATION) ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΑ PDF download icon 50x50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ - Η Αξιολόγηση ως Ουσιαστικό Σκέλος της Διακυβέρνησης

2η ΕΝΟΤΗΤΑ - Η Αξιολόγηση ως Μέθοδος Διαμόρφωσης Δημόσιας Πολιτικής

3η ΕΝΟΤΗΤΑ - Η Θεσμική Κατοχύρωση (institutionalization) της Αξιολόγησης Δημόσιων Πολιτικών στην Ελλάδα

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα βραβεία του διαγωνισμού Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης επιλεγμένων εργασιών αξιολόγησης.